Protokół przedślubny – aktualne pytania i informacje

Protokół przedślubny zdaje się u wielu par wywoływać pewne obawy. Są one jednak całkowicie nieuzasadnione! Aby je rozwiać, odpowiadamy na najważniejsze i najczęściej zadawane pytania – czym jest protokół przedślubny, kiedy i jak jest przeprowadzany i najważniejsze – jak brzmią pytania i jak należy na nie odpowiadać?

Protokół przedślubny – co to jest?

Protokół przedślubny – znany także jako protokół przedmałżeński – to nic innego jak formularz wypełniany przez księdza w obecności narzeczonych. Jak wygląda protokół przedślubny? Składa się z kilkudziesięciu pytań dotyczących różnych obszarów życia przyszłych małżonków – poczynając od danych personalnych, jak nazwisko czy adres zamieszkania, a kończąc na pytaniach natury duchowej czy intymnej.

Protokół przedślubny jest obowiązkowy dla każdej pary, która chce przystąpić do ślubu kościelnego lub konkordatowego. Żadne z pytań nie może pozostać bez odpowiedzi.

Przeczytaj także:

Protokół przedślubny – pytania

Jeszcze do niedawna pytania protokołu przedślubnego były owiane tajemnicą – to dlatego, że sam formularz przeszedł w 2020 roku duże zmiany. Obecnie więc często mówi się o nowym protokole przedślubnym. Pytania zostały rozbudowane i pogłębione. Celem było zwiększenie pewności duszpasterzy, że narzeczeni są świadomi swojej decyzji.

protokół przedślubny

Poniżej prezentujemy wszystkie pytania protokołu przedślubnego.

Spisanie protokołu przedślubnego rozpoczyna się krótką, wspólną modlitwą.

Wzywając Pana Boga na świadka, przysięgam, że na zadane mi pytania w sprawie małżeństwa, które zamierzam zawrzeć, powiem prawdę. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący. Amen
Po modlitwie następuje wypełnianie formularza.
Dane Personalne
 1. Nazwisko (panieńskie i poprzednio używane)
 2. Imiona
 3. Imię i zawód ojca
 4. Imię, nazwisko panieńskie i zawód matki
 5. Dowód osobisty
 6. Data i miejsce urodzenia
 7. Data i adres parafii chrztu
 8. Rok i parafia I komunii świętej
 9. Rok i parafia bierzmowania
 10. Miejsce i adres stałego zamieszkania
 11. Miejsce, czas i adres tymczasowego zamieszkania
 12. Miejsce, adres parafii i okres poprzedniego zamieszkania
 13. Miejsce i adres zamieszkania rodziców
 14. Stan cywilny (wolny, wdowiec, cywilnie związany, rozwiedziony)
 15. Wykształcenie
 16. Zawód
Podstawowe informacje
 1. Wyznanie (obrządek)
 2. Czy uznajesz zasady moralności chrześcijańskiej?
 3. Czy rozumiesz potrzebę modlitwy, przystępowania do sakramentów świętych i uczestniczenia we Mszy świętej?
 4. Czy zamierzasz przed ślubem w sposób świadomy przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię Świętą?
 5. Czy ukończyłeś/aś katechizację (podstawową, ponadpodstawową, przedmałżeńską)?
 6. Od jak dawna narzeczeni się znają?
 7. Czy i od kiedy jesteście zaręczeni?
 8. Czy Wasze rodziny się znają?
 9. Czy rodzice i opiekunowie wiedzą o zamiarze małżeństwa?
 10. Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie, to dlaczego?
Przeszkody małżeńskie
Przeszkoda niezdolności fizycznej
 1. Czy narzeczony/a nie ma wątpliwości co do stanu swojego zdrowia?
 2. Czy uważasz, że będziesz mógł/mogła mieć własne dzieci?
 3. Czy nie ma wątpliwości co do zdolności do współżycia małżeńskiego?
Przeszkoda węzła małżeńskiego
 1. Czy nie zawierałeś/aś małżeństwa kościelnego z inną osobą?
 2. Jeżeli tak, to w jaki sposób małżeństwo to przestało istnieć?
 3. Czy nie zawierałeś/aś związku cywilnego z inną osobą?
 4. Jeżeli tak, to w jaki sposób związek ten przestał istnieć?
 5. Kiedy i dlaczego nastąpił rozwód?
 6. Czy z poprzedniego małżeństwa lub związku cywilnego wynikają zobowiązania względem współmałżonka, dzieci lub innych osób?
Przeszkoda występku
 1. Czy narzeczeni znali się przed śmiercią współmałżonka?
 2. Co było powodem śmierci?
 3. Czy któryś z narzeczonych nie jest współwinnym tej śmierci?
Przeszkoda pokrewieństwa
 1. Czy narzeczeni są spokrewnieni i w jakim stopniu?
Przeszkoda powinowactwa
 1. Czy narzeczeni nie są powinowatymi w linii prostej?
Przeszkoda przyzwoitości publicznej
 1. Czy narzeczeni nie pozostawali z krewnymi drugiej strony w związku małżeńskim nieważnym lub w konkubinacie?
Przeszkoda pokrewieństwa prawnego
 1. Czy między narzeczonymi nie zachodzi stosunek rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej?
Przeszkoda święceń
 1. Czy narzeczony nie przyjął święceń diakonatu lub kapłaństwa?
Przeszkoda wieczystego i publicznego ślubu czystości
 1. Czy narzeczeni nie składali wieczystego i publicznego ślubu czystości w instytucie zakonnym?
Przeszkoda pokrewieństwa duchowego
 1. Czy narzeczeni nie pozostają względem siebie w jakiejś relacji w związku z sakramentem chrztu?
Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa
Jedność (wyłączność), nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, dobro potomstwa
 1. Czy chcesz zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła jako jedno i nierozerwalne do śmierci?
 2. Czy wewnętrznie zgadzasz się z nauką Kościoła co do nierozerwalności i wierności? Jeżeli nie, to dlaczego?
 3. Czy dopuszczasz rozejście się czy separację w wypadku trudności w małżeństwie?
 4. Czy chcesz przyjąć potomstwo w małżeństwie i po katolicku je wychować?
 5. Czy przyjmujesz zasady etyki katolickiej w planowaniu rodziny?
Niezdolność do przyjęcia obowiązków małżeńskich
 1. Czy w rodzinie nie było wypadków choroby psychicznej?
 2. Czy narzeczeni są przekonani o własnym zdrowiu psychicznym?
 3. Czy nie cierpią na przewlekłe lub dziedziczne choroby, o których wzajemnie nie wiedzą?
 4. Czy nie nadużywają alkoholu lub innych środków odurzających? I w związku z tym – czy nie są od nich uzależnieni? Czy druga strona o tym wie?
Warunek
 1. Czy są stawiane jakieś wymagania, od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa?
 2. Czy wymagania te nie mają formy warunku?
 3. Jakie jest stanowisko drugiej strony w tej sprawie?
Przymus
 1. Czy narzeczeni sami dobrowolnie podjęli decyzję zawarcia małżeństwa?
 2. Komu zależy na zawarciu tego związku?
 3. Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia, np. względy materialne, społeczne, obawa zniesławienia?
 4. Czy nie ma innych okoliczności przymusu, np. bojaźń z szacunku dla rodziców?
Umyślne wprowadzenie w błąd
 1. Czy narzeczeni nie tają przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. niepłodności, nałogów, zobowiązań finansowych?
Małżeństwo mieszane
Pytania dla strony katolickiej
 1. Czy zdajesz sobie sprawę, że zgodne pożycie w małżeństwie jest zagrożone z powodu różnic w sprawach najbardziej wewnętrznych, czego z racji zaangażowania uczuciowego się nie dostrzega?
 2. Jak postąpisz w wypadkach konfliktowych, gdy żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić, np. w sprawach moralnych i religijnego wychowania dzieci?
 3. Czy zgodzisz się na postępowaniem wbrew prawu Bożemu, czyli na życie grzeszne dla zachowania wspólnoty w małżeństwie?
Pytania dla strony niekatolickiej
 1. Czy zdajesz sobie sprawę z konsekwencji różnicy poglądów, różnej oceny moralnej w wielu sprawach?
 2. Czy zdajesz sobie sprawę z naturalnego obowiązku tolerancji względem przekonań i zobowiązań strony katolickiej?
 3. Czy znasz obowiązki sumienia współmałżonka?
 4. Czy uznajesz jedność i nierozerwalność małżeństwa oraz jego cele: wspólne dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa?
W przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo
Jeśli narzeczony jest obrządku wschodniego:
 1. Czy narzeczona chce przejść na obrządek narzeczonego?
Jeśli narzeczona jest obrządku wschodniego:
 1. Czy któraś ze stron chce przejść na obrządek drugiej strony?

Protokół przedślubny – dokumenty

Przed spisaniem protokołu przedślubnego, ksiądz wymagać będzie dostarczenia mu konkretnych dokumentów. Przygotujcie więc:

 • dowody osobiste;
 • świadectwa chrztu (dokument ważny jest przez pół roku od wydania i musi być ważny w dniu ślubu);
 • świadectwa ukończenia katechizacji (może być to świadectwo szkolne z ostatniej klasy szkoły średniej z oceną za lekcje katechezy);
 • potwierdzenia ukończenia nauk przedślubnych i odbycia spotkań w Poradni Życia Rodzinnego;
 • potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych w parafiach narzeczonych;
 • numer i data dokumentu USC (odpis aktu małżeństwa lub zaświadczenie konkordatowe) – dokument ważny jest przez pół roku od wydania i musi być ważny w dniu ślubu.

Protokół przedślubny – kiedy się go wypełnia?

Kiedy należy spisywać protokół przedślubny? Zazwyczaj pary wypełniają go ok. 2-3 miesiące przed ślubem. Oczywiście na spotkanie z księdzem należy się wcześniej umówić. Możliwe, że duchowny będzie chciał spotkać się z narzeczonymi więcej niż raz – wtedy też spisywanie protokołu odbędzie się na 2-3 wizycie. 

Dlaczego nie należy spisywać protokołu zbyt wcześniej? Część niezbędnych dokumentów ważnych jest tylko przez 6 miesięcy i musi być ważne w dniu ślubu. Wcześniejsze spisanie formularza jest więc niemożliwe.

Protokół przedślubny jest ważny przez rok od dnia jego spisania.

Kto spisuje protokół przedślubny?

Protokół przedślubny spisuje duchowny parafii, w której narzeczeni biorą ślub. Zazwyczaj jest to proboszcz parafii, ale w jego zastępstwie może być to wikariusz.

Zdarzają się przypadki, gdy protokół spisywany jest w innej parafii – na przykład wtedy, kiedy narzeczeni należą do innej parafii niż tej, w której biorą ślub. Wtedy proboszcz parafii, w której mają zawrzeć ślub, może poprosić ich, aby protokół wypełnili w parafii, do której należą.

Gdzie spisuje się protokół przedślubny?

Protokół przedślubny spisywany jest w parafii, w której odbywać się będzie ślub. Jak już wspomnieliśmy, od tej sytuacji są wyjątki, zwłaszcza wtedy, kiedy w obieg dokumentów zaangażowanych jest więcej parafii – parafie rodzinne narzeczonych, parafie odpowiadające ich miejscom zamieszkania, parafia, w której odbyć ma się ślub.

Spisanie odbywa się w kancelarii parafialnej w godzinach jej działania. Na spisanie formularza należy się wcześniej umówić.

Protokół przedślubny – czy potrzebne są dane świadków?

Podczas spisywania protokołu przedślubnego narzeczeni muszą podać dane świadków:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • stan cywilny.

Pamiętajcie, że świadkowie w dniu ślubu muszą mieć przy sobie dowody osobiste.

Ile trwa spisanie protokołu przedślubnego?

Spisanie protokołu przedślubnego może trwać ok. 40-60 minut. Niektórzy duchowni spisują formularz w obecności obojga narzeczonych, niektórzy pytania zadają na osobności najpierw jednej ze stron, następnie drugiej, a na końcu porównują odpowiedzi obojga narzeczonych.

Protokół przedślubny – odpowiedzi

Nie tylko pytania, ale i odpowiedzi protokołu przedślubnego zastanawiają narzeczonych. Jedynym wskazaniem jest po prostu odpowiadać na pytania szczerze i zgodnie z prawdą. Pamiętajcie, że ksiądz nie może ominąć żadnego pytania ani nie zostawić któregokolwiek bez odpowiedzi.

Protokół przedślubny – ile kosztuje?

Jak to w przypadku opłat usług kościelnych, nie ma jednej, ustalonej ceny za spisanie protokołu przedślubnego. W niektórych parafiach będzie to „co łaska”, w innych zostanie wam przedstawiona konkretna cena. Najlepiej zapytać o to księdza przed pojawieniem się na spotkaniu, aby przygotować odpowiednią kwotę.

Przeczytaj więcej wpisów na naszym blogu